TRIPLE HELIX STAKEHOLDER FORUM “CONNECTING THE DOTS: A ROADMAP FOR BIOECONOMY INNOVATION AND BUSINESS DEVELOPMENT IN LITHUANIA”

Date:27 September 2023

Remote participation: Registered participants will receive a login link

Physical meeting: Hall of the Central Building of Vytautas Magnus University Agriculture Academy, Studentų Street 11, Kaunas District, Lithuania

Languages: English and Lithuanian

The forum aims to gather bioeconomy stakeholders from academia, industry and government for the discussion on the cross-sectoral development of bioeconomy innovation and business.

LIETUVOS BIOEKONOMIKOS INOVACIJŲ IR VERSLO PLĖTROS FORUMAS

Data:2023 m. rugsėjo 27 d.

Dalyvavimas nuotoliniu būdu: Užsiregistravę dalyviai gaus prisijungimo nuorodą

Fizinis susitikimas: Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Iškilmių salė, Studentų g. 11, Akademija, Kauno r., Lietuva

Kalbos: Anglų ir lietuvių

Forumo siekis – suburti bioekonomikos dalininkus iš akademinės bendruomenės, pramonės ir valstybinių institucijų diskusijoms apie tarpsektorinę bioekonomikos inovacijų ir verslo plėtrą.

Patron of the forum / Forumo globėja

AUŠRINĖ ARMONAITĖ

Minister of the Economy and Innovation of the Republic of Lithuania / Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministrė
Partnering creators of Lithuanian bioeconomy innovation ecosystem / Bendradarbiaujantys Lietuvos bioekonomikos inovacijų ekosistemos kūrėjai

Relevance

The European Green Deal sets the EU’s ambition to become climate neutral by 2050, safeguarding people, planet and prosperity. Transition to a modern, resource-efficient, prospering and competitive economy, in which environment, health and wellbeing are priorities, requires deep and widespread action across all sectors of the economy. Bioeconomy encompasses all sectors and associated services and investments that produce, use, process, distribute or consume biological resources. As such it is a natural enabler and result of the European Green Deal transformation.

Renewable energy, renewable raw materials and recyclable products pose a positive challenge to current fossil fuel dependence. High demand scenarios project that global demand for biomass will double by 2050 and EU demand will increase nearly 50% due to increased use of biomass for biomaterials and bioenergy/fuels. Therefore, the bioeconomy promises to lead the next rising wave of global economic development. Nevertheless, cross-sectoral cooperation and coordinated actions are needed to allow the bioeconomy to fulfil its potential.

Goals of the forum

  • To discuss the experience of European countries that are recognised as leading innovators and have established bioeconomy development coordination at national level.
  • To review bioeconomy development initiatives of Lithuanian authorities governing different areas of the bioeconomy.
  • To engage bioeconomy stakeholders from academia, industry and government in the discussion on the comprehensiveness and coherence of the initiatives and their potential to unlock bioeconomy-related opportunities for Lithuania.

Aktualumas
Europos žaliasis kursas nustato ES siekį iki 2050 m. tapti neutralia klimatui, saugant žmones, planetą ir gerovę. Perėjimas prie modernios, efektyviai išteklius naudojančios, klestinčios ir konkurencingos ekonomikos, kurioje aplinka, sveikata ir gerovė yra prioritetai, reikalauja gilių ir plataus masto pokyčių visuose ekonomikos sektoriuose. Bioekonomika apima visus sektorius bei susijusias paslaugas ir investicijas, kurie gamina, naudoja, perdirba, paskirsto ar vartoja biologinius išteklius. Tad ji yra tiek Europos žaliojo kurso transformacijos priemonė, tiek šios transformacijos rezultatas.

Energija ir žaliavos iš atsinaujinančių išteklių bei perdirbami produktai kelia teigiamą iššūkį dabartinei priklausomybei nuo iškastinio kuro. Didelės paklausos scenarijuose prognozuojama, kad pasaulinė biomasės paklausa iki 2050 m. padvigubės, o ES paklausa padidės beveik 50 proc. dėl didesnio biomasės naudojimo biomedžiagoms ir bioenergijai/degalams. Atitinkamai kita kylanti pasaulio ekonomikos vystymosi banga priklausys nuo bioekonomikos plėtros. Nepaisant to, būtinas tarpsektorinis bendradarbiavimas ir koordinuoti veiksmai tam, kad bioekonomika atskleistų savo potencialą.

Forumo tikslai

  • Aptarti Europos šalių, pripažintų pirmaujančiomis inovatorėmis ir nacionaliniu lygmeniu koordinuojančių bioekonomikos plėtrą, patirtį.
  • Apžvelgti Lietuvos valstybinių institucijų iniciatyvas, orientuotas į bioekonomikos plėtrą.
  • Įtraukti bioekonomikos dalininkus iš akademinės bendruomenės, pramonės ir valstybinių institucijų į diskusiją apie iniciatyvų visapusiškumą ir nuoseklumą bei jų potencialą atverti su bioekonomika susijusias galimybes Lietuvai.